Закрыть
Новости Бурятии

Буряад уласта аймагай зэргын тушаалтад олзо тухайгаа мүн лэ тоосодог болохо

Новости на бурятском языке

18:19
849
Буряад уласта аймагай зэргын тушаалтад олзо тухайгаа мүн лэ тоосодог болохо

Энээн тухай хуули Арадай Хуралай ээлжээтэ 25 дугаарай хуралдаан дээрэ харагдаха. Хуулин дүримэй ëһоор, аймагай тушаалтад олзо, гаргаша тухай мэдээгээ Буряад Уласай Толгойлогшын үзэмжэдэ оруулдаг болохо жэшээтэй, гээд Арадай Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаһые дууряажа Восток-Телеинформ соносхоно. 

Мүнөө сагта иимэрхүү эрилтэнүүд Буряад Уласай гүрэн түрын тушаал эзэлгшэдэй болоод Арадай Хуралай һунгамалнуудай урда табяатай гээд һануулая. Тус хуули ëһые түрүүшын уншалга уласай парламентын июниин хуралдаан дээрэ болоо һэн. Тэрэнээ удаа хэдэн һанамжа, дурадхалнууд Арадай Хуралда оруулагдаһан байгаа. Тэрэ тоодо прокуратураһаа, Улаан-Үдын хотын депутадуудай Зүблэлһөө, мүн Загайрайн аймагай зүблэлһөө гэхэ мэтэ. Заһалтануудые гуримшуулан бүридхэхын тула Арадай Хуралай гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хороон депутат Лариса Крутиянай хүтэлбэри доро тусхай суглаа

Суглаанда һуугшад прокуратурын оруулагша «аймагай зэргын зарим тушаалтад» гэһэн ойлгосо тухай дурадхал дэмжэбэ. Тиин тэрэнь шэнээр «аймагай зэргын алишье тушаалтад» гэһэншүүгээр тайлбарилагдаба. Дээдын, гүрэн түрын зиндаагай хуули ëһын эрилтэ иимэ байна.