Закрыть
Новости Бурятии

Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшо буряад хэлэн дээрэ тангариг бариха

19:00
1023
Буряад Уласай шэнэ Толгойлогшо буряад хэлэн дээрэ тангариг бариха

Ерэхэ сентябриин 10-да Улас түрын шэнээр һунгагдаһан Толгойлогшо тангаригаа буряад болон ород хэлэнүүд дээрэ бариха жэшээтэй. Арадай Хуралай Гүрэн түрэ байгууламжын, өөрын хүтэлбэриин, хуули ëһонуудай болон гүрэнэй албанай асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоевай ээлжээтэ бэшэ хуралдаанай үедэ дуулгаһаар, энээн тухай заһалта Буряад Уласай Толгойлогшые һунгалта тухай хуулида оруулха талаар түсэлэй нэгэдэхи уншалгын удаа дурадхагдаһан байна.

Восток-Телеинформай урид мэдээсэһээр, тус түсэл нэгэдэхи уншалгаар Арадай Хуралай урдахи хуралдаан дээрэ абтаа һэн. Удхань гэбэл, Буряад Уласай Конституциин ëһоор, Толгойлогшын тушаалда һууха ëһолол Конституциин шүүхын түрүүлэгшэ эрхилхэ үүргэтэй һэн, харин тэрэ тушаалда хүнэй һунгагдаа үдыдэ, зүгөөр лаб сентябрь болотор энээн тухай хуули ëһодо тусхай заһалта оруулха шухала. Тиин толгойлогшын тангариг парламентын түрүүлэгшэ Цырен Доржиев абаха болоо. Нэгэдэхи, хоëрдохи уншалгануудай дунда заһалтанууд дурадхагдаһан байна. Гүрэнэй хоëр хэлэн дээрэ тангариг абахын хажуугаар, энэ ëһолол Арадай Хуралай депутадуудай, Буряадай Засагай Газарай гэшүүдэй, Арбитраж болон Дээдын ехэ шүүхэнүүдэй түрүүлэгшэнэрэй, Буряад уласай прокурорай хабаадалгатайгаар баяр баясхалангай оршондо үнгэргэгдэхэ зэргэтэй болобо.